انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند، دارای قابلیت ها و استعدادهای فراوانی است. سال ها باید بگذرد تا خلیفه الهی در روی زمین، با دنیای پیچیده روح و جسم، شناخته شود.انسان راه درازی از آغاز خلقت پیموده و در کوچه پس کوچه های زمان، هر آن، بخشی از توانایی وجودیش را ترسیم کرده است. ولی هنوز تا کشف همه آنچه خداوند حکیم در این مخلوق شگفت، به ودیعه نهاده، مانده است.

در این میان برخی از انسان ها با شناخت گوشه ای از توانمندیهای بالقوه درون و اراده و عزم بر بکارگیری نهفته های خود، به رشد رسیدند و در زمره بزرگان و مشاهیر قرار گرفتند.زن امروزی بر آن است تا با شناسایی و معرفی چهره های سرشناس در زمینه های مختلف، قدمی در جهت حفظ مواریث فرهنگی بردارد. نشان دادن این نمونه های برتر، افق دید انسان را گسترده می کند و یکی از عوامل تربیت نوع انسانی است. آشنا شدن با بزرگان علاوه بر ارائه الگوهای برتر، نقشه راهی است برای آنان که می خواهند در زندگی ایستا نباشند.