مرور برچسب

مسابقه صنایع دستی

اولین دوره مسابقه صنایع دستی زن امروزی

زن امروزی در نظر دارد که به صورت دوره های متوالی، مسابقات صنایع دستی برگزار نماید. موضوع:  متعاقبا اعلام می گردد. روند برگزاری: شرکت کنندگان می بایست تصویر آثار خود را در مهلت اعلام شده به وب سایت زن امروزی ارسال نمایند. امتیازدهی…