آموزش بافت موتیف شاخه برگ

آموزش بافت موتیف شاخه برگ ساده ولی زیبا بافت موتیف برگ - زن امروزی

17 زنجیره می بافیم (6 زنجیره برای ساقه، 8 زنجیره برای طول برگ و 3 زنجیره برای پیکوت نوک برگ)
در زنجیره چهارم بافت نامرئی می بافیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

مثل بافت گلبرگ، در زنجیره هفتم بعد گلبرگ یک پایه چوبل می بافیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

سپس به ترتیب یک پایه سوبل، یک پایه دوبل، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه می بافیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

یک بافت مخفی می بافیم.

یک برگ بافته شد.بافت موتیف برگ - زن امروزی

2 بافت نامرئی روی 2 زنجیره بعدی می بافیم.(اتصال برگ به شاخه اصلی)بافت موتیف برگ - زن امروزی

7 زنجیره برای ادامه ساقه بافته و با 11 زنجیره بافت برگ بعدی را شروع می کنیم. مثل قبلی می بافیم.
دو بافت مخفی می زنیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

و به همین ترتیب برگ سوم را می بافیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

تعداد برگ های شاخه دلخواه است. همانطور که در تصویر دیدی که نوک شاخه برگ سه برگ در کنار هم قرار دارد.بافت موتیف برگ - زن امروزی

برای برگ نوک شاخه 12 زنجیره می بافیم(11 تا برای برگ و یکی برای انصال به شاخه اصلی) مثل برگ های قبلی می بافیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

روی زنجیره باقیمانده بافت نامرئی زده، مطابق شکل زیر به برگ قبلی هم بافت نامرئی می زنیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

12 زنجیره زده و برگ سوم را هم می بافیم. مثل قبل روی زنجیره باقیمانده و برگ اول بافت مخفی میزیم.بافت موتیف برگ - زن امروزی

به این شکل سه برگ در نوک شاخه خواهیم داشت.

هر سه برگ در یک نقطه به هم وصل می شوند و بافت تمیز خواهد بود.بافت موتیف برگ - زن امروزی

تا رسیدن به برگ بعدی بافت مخفی می زنیم و برگ را می بافیم .بافت موتیف برگ - زن امروزی

سپس برگ های بعدی را به همین ترتیب می بافیم. انتهای شاخه هم روی زنجیره ها بافت نامرئی می زنیم.

این هم پایان بافت شاخه برگ زیبای مابافت موتیف برگ - زن امروزی

نمای پشت کار را ببینید.بافت موتیف برگ - زن امروزیمنبع: تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.