آموزش بافت دستگیره آشپزخانه

آموزش تصویری بافت دستگیره قلاب بافی گرد زیبا

برای بافت این دستگیره های زیبا از خرده کامواها می تونید استفاده کنید.

در حلقه جادویی 3 زنجیره و 11 پایه بلند ببافید. به سومین زنجیره ابتدای کار بست بزنید.بافت دستگیره - زن امروزی

کاموای زرد را گره زده و وصل کنید.بافت دستگیره - زن امروزی

حالا روی اولین پایه رج قبل گره ذرتی ببافید.

راهنمای بافت ذرتی بافت دستگیره - زن امروزی

برای بافت گره ذرتی 5 پایه بلند بافته، قلاب را از نخ خارج کنید. از اولین پایه نخ بگیرید.بافت دستگیره - زن امروزی

نکته : در بافت اولین ذرتی، 3 زنجیره یک پایه بلند محسوب می شود.بافت دستگیره - زن امروزی

5 مرتبه داخل پرانتز را تکرار کنید ⇐ (5 زنجیره بزنید. یک پایه رج قبل را نبافته و در پایه بعدی گره ذرتی ببافید.)بافت دستگیره - زن امروزی

5 زنجیره بافته و به اولین ذرتی بست بزنید.بافت دستگیره - زن امروزی

با رنگ سبز روی اولین 5 زنجیره بست زده و 3 زنجیره ببافید.بافت دستگیره - زن امروزی

روی پایه بلند رج اول که نبافته بودید پایه بلند ببافید.
نخ را بکشید تا بافت جمع نشود.بافت دستگیره - زن امروزی

یک پایه بلند دیگر همانجا ببافید.بافت دستگیره - زن امروزی

یک پایه بلند روی همان 5 زنجیره ببافید.

یک پایه بلند روی 5 زنجیره بعدی ببافید.بافت دستگیره - زن امروزی

مجددا 2 پایه بلند، روی پایه بلند رج اول که نبافته بودید ببافید و یک پایه بلند روی همان 5 زنجیره.بافت دستگیره - زن امروزی

حالا تا پایان به همین شکل ببافید.بافت دستگیره - زن امروزی

با رنگ قرمز روی هر یک از پایه بلندهایی که روی 5 زنجیره بافته بودید را گره ذرتی ببافید.

بین هر گره هم 5 زنجیره ببافید.

تعداد ذرتی ها 2 برابر می شود.بافت دستگیره - زن امروزی

با رنگ سبز مثل رج 3 ببافید.

فقط این بار 2 پایه بلند وسطی که نخ کشیده شده روی پایه بلند کشیده های رج 3 بافته می شوند.بافت دستگیره - زن امروزی

روش بافت رج های ذرتی (رج های زوج) مثل رج 2 و روش رجهای فرد مثل رج 5 است.بافت دستگیره - زن امروزی

بافت را تا سایز دلخواه ادامه دهید.

دور دستگیره قلاب بافی را پایه کوتاه معکوس بافته و بندینک بگذارید.بافت دستگیره - زن امروزی

برای بافت پایه کوتاه معکوس، قلاب را وارد پایه قبلی کنید.بافت دستگیره - زن امروزی

نخ بگیرید.بافت دستگیره - زن امروزی

دو تا یکی کنید.بافت دستگیره - زن امروزی

برای بافت بندینک به تعداد دلخواه زنجیره زده و پایه معکوس را ادامه دهید.

 

منبع: مجله تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.