سبک زندگی، آموزش تخصصی و اخبار
شهید محمد ابراهیم همت - او زنده است - زن امروزی

شهیدان زنده اند:

خداوند در قرآن می فرماید:

  •  گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می شوند، مردگانند؛ بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. (آل عمران. 169)
  • شهیدان زنده اند. حیاتی که مخصوص آنان است و ما را به درک این نوع حیات راهی نیست.(بقره. 154)

گویند شهید قلب تاریخ است. تا زمان هست و تاریخ نفس می کشد، این قلب می تپد و خون را در رگهای زمان جریان می دهد.

و چه زیبا گفت سید شهیدان اهل قلم:

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند؛ اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. عالم محضر شهداست؛ اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلأ ظاهری خود را نبازد.

نیک که بنگریم این ماییم که در تکرار روز و شب گم شده ایم و در فراموش خانه نفس، محبوس گشته ایم. شهادت چونان چشمه ای که همواره جاری است، تشنگان حیات را سیراب می نماید. گاه شاهراهی می شود و گاه باریکه راهی؛ ولی همیشه هست و می جوشد.

راز نوشیدن از این چشمه، تشنگی است. تشنه دیدار محبوب که شوی، راه را نشانت می دهند. و چه شیرین شربتی است شهادت؛ گوارای وجود شهدا.