پشت میز کار چربی های شکم را بسوزانید

تمرین اول: بلند کردن زانو تا سینه

این ورزش عضلات شکم را قوی می کند، سیستم گوارشی را بهبود می بخشد و به سوزاندن چربی کمک می کند.

 • روی صندلی صاف بنشینید بدون این که به پشتی صندلی تکیه بدهید.
 • پاها را با فاصله روی زمین قرار دهید.
 • پشت صاف باشد. زانوی راست را بلند کنید و به سینه نزدیک کنید. شکم را در حین ورزش داخل بدهید.
 • با دست پاها را نگه دارید تا عضلات پایین شکمی بیشتر کشیده شود.
 • ۲۰ الی ۳۰ مرتبه برای پای راست و چپ تکرار کنید.

تمرین دوم: بلند کردن هر دو زانو

بیشتر روی عضلات شکمی کار می کند

 • پاها را به هم بچسبانید.
 • دسته های صندلی را بگیرید.
 • پشت تان را صاف نگه دارید، زانوها را بلند کنید و به سینه نزدیک کنید. عضلات شکمی باید کشیده شوند.
 • سپس پاها را پایین بیاورید اما با زمین برخورد نکند.
 • ۱۰ تا ۲۰ مرتبه تکرار کنید.

تمرین سوم: بلند کردن زانوها همراه با چرخاندن بدن به اطراف

به کمر فرم می دهد و چربی های اطراف شکم را می سوزاند.

 • روی لبه صندلی بنشینید به پشتی صندلی تکیه ندهید و دسته های صندلی را بگیرید.
 • بدن را به یک طرف بچرخانید و روی یک طرف باسن بنشینید.
 • سپس پاها را به هم بچسبانید و زانو را تا سینه بلند کنید.
 • به حالت اولیه برگردید و تمرین سمت دیگر بدن را شروع کنید.
 • ۱۰ الی ۲۰ مرتبه برای هر طرف تکرار کنید.

تمرین چهارم: خم شدن

چربی های اطراف شکم و پهلوها را می سوزاند.

 • پاها را روی زمین قرار دهید.
 • دست ها را به عرض شانه ها باز کنید.
 • نیم تنه بالا را به سمت راست بچرخانید خم شوید و پای راست را با دست چپ لمس کنید. و چند ثانیه در همین وضعیت بمانید.
 • به حالت اولیه برگردید و تمرین سمت دیگر بدن را انجام دهید.
 • این تمرین را ۲۰ الی ۳۰ مرتبه برای هر طرف تکرار کنید.

تمرین پنجم: بلند کردن بدن از روی صندلی

چربی ها را می سوزاند و به عضلات شکم، پشت و شانه ها فرم می دهد.

 • دسته های صندلی را محکم بگیرید.
 • بدن را از صندلی بلند کنید و با استفاده از عضلات شکم زانوها را تا سینه بالا بیاورید.
 • ۱۵ الی ۲۰ ثانیه در همین حالت بمانید. سپس به وضعیت اولیه برگردید و کمی استراحت کنید.
 • ۴ مرتبه این تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم: بلند کردن زانوها تا آرنج

این تمرین برای کمر عالی است و به عضلات پایین و مایل شکمی ورزش می دهد.

 • روی صندلی صاف بنشینید و به پشتی صندلی تکیه ندهید.
 • زانوی راست را بلند کنید و بدن را به سمت راست بچرخانید و آرنج چپ را به زانوی راست برسانید.
 • به حالت اولیه برگردید و ۱۵ مرتبه تکرار کنید.
 • زانوی چپ را بلند کنید و آرنج راست را به آن برسانید و مثل طرف دیگر ۱۵ مرتبه تکرار کنید.
 • این تمرین را در ۴ ست ۱۵ مرتبه ای انجام دهید.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.