با دخترم

با توجه به تفاوت های جسمی و روحی دختران و پسران، نحوه تربیت و برخورد با دختران، با شیوه های تربیتی پسران متفاوت است.

در کتـاب “با دخترم”، سـعی شـده چگونگـی کنار آمـدن با مشـکلات دوره حسـاس بلوغ بیان گـردد؛

این کتاب با تعریفـی از دختـر بـودن و خصوصیـات آن، شـروع می شود و بـا مسـائلی کـه در آن مطرح می شود، بـه والدین و مربیـان دختـران نوجـوان، کمـک می کنـد کـه بـا آگاهـی از وضعیـت روانشـناختی، فرزندان نوجـوان و بحـران هایی که در این دوره سـپری می کنند، با علم و آگاهی به نیازشـان پاسـخ مناسب دهند.

از آنجایـی کـه مـادران، مهمتریـن نقـش تربیتـی را در دوران نوجوانـی دخترانشـان به عهده دارنـد، مخاطـب این کتاب، مادران هسـتند. مهمترین پیـام این کتاب برای مادران این اسـت کـه خودشناسـی، کار بسـیار دشـواری اسـت کـه از نوجوانی شـروع می شـود و تا بزرگسـالی ادامـه می یابـد؛ بـرای اینکه بـه دخترمان کمک کنیـم خود واقعـی اش را بشناسـد، ابتدا باید خود را بشناسـیم.

نویسـنده بـرای این منظـور از تجربیـات مادران، بیانات متخصصان و پژوهش ـهای انجام شـده بهـره می جوید

تکیـه اصلی نویسـنده آشـنا سـاختن والدین یا مخاطبان با سیسـتم بیولـوژی، اعصاب و هورمونـی دختـران اسـت. او از ایـن طریـق بـه خوبـی تفـاوت های دختـران را از پسـران تشریح می کند.

نویسـنده دارای نـگاه بسـیار مثبـت و والایی بـه واقعیت مادرشـدن و مادری کردن اسـت. او مـادری کـردن را مقـدس دانسـته و آن را وظیفـه اصلی یـک زن می داند. تاکیـد بـر خانـواده و ارزش هـای آن نیـز از دیگـر مسـائلی اسـت که نویسـنده بـر آن تاکید بسـیار زیـاد دارد.

این کتاب در ده فصل گردآوری شده است. عناوین فصول کتاب عبارتند از:

 • نوجوان و بلوغ
 • نوجوان و راه کارهای موفقیت
 • نوجوان و دوستی ها
 • دختران، بهداشت و سلامت روان
 • دختران و بهداشت قاعدگی
 • آسیب شناسی دوران نوجوانی
 • مسائل جنسی به ویژه خودارضایی
 • والدین و فرزندان
 • نوجوان و تحصیل
 • احکام دختران نوجوان

با دخترم - زن امروزیمشخصات کتاب: 

 • نام کتاب: با دخترم
 • نویسنده: علی احمد پناهی – داوود خسروی
 • انتشارات: مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
 • تعداد صفحات: ۴۴۸ صفحه
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.